دفتر شرکت سان گتسو بنا به قرارداد موجود، مدل های زیر را در اختیار عاملیت های محترم قرار خواهد داد.

Showroom stand V2

Showroom stand V1